Logopedie Van Leeuwen – Parkzoom van Logopedie Lansingerland vindt het belangrijk dat de privacy van de cliënten goed is geborgd.
Dit privacyreglement beschrijft hoe de praktijk omgaat met persoonsgegevens, waaronder ook medische gegevens.
Als je vragen hebt over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij de behandelaar. Ook kun je een e-mail sturen naar jantine@vanleeuwenlogopedie-parkzoom.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06 42 55 50 43.

Artikel 1: Definities
In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:
Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon
Praktijk: Logopedie Van Leeuwen – Parkzoom verwerkingsverantwoordelijke
Patiënt/ cliënt: een patiënt/ cliënt, iemand die in behandeling is in deze praktijk

Verwerking of een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming) .

Artikel 2: Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3: Doelen
De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 1. Het verlenen van logopedische zorg;
 2. Het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
 3. Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden; of
 4. Wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4: De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. De behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht.
 2. De behandel-overeenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen de behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 3. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens, daar waar mogelijk, gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om je toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. De praktijk zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 5. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft, controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen, in het kader van materiële controle, inzage verlangen in dossiers. De praktijk is verplicht om hieraan medewerking te verlenen.
 6. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5: Beschrijving van de gegevens
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam
 • Adres/contactgegevens
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Medische gegevens, die van belang zijn
 • Naam huisarts/andere zorgverleners
 • Gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
 • Identiteitsbewijs

Artikel 6: Rechten

  1. Als patiënt heb je het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. De praktijk informeert alle cliënten daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. De behandelend logopedist, informeert je ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
  2. Als patiënt heb je het recht op inzage in je gegevens. Ook kun je een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij er gevraagd wordt om je te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat je gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
  3. Als patiënt heb je het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Ik zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
  4. Als je gegevens wilt laten vernietigen kun je daartoe een verzoek indienen. Ik vraag je om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan.
   1. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als het verzoek wordt afgewezen, wordt dat gemotiveerd.
  5. Als patiënt kun je een verklaring laten toevoegen aan het dossier. De praktijk verzoekt je om deze verklaring aan de behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan het dossier kan worden toegevoegd.
  6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
   1. Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
   2. Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
   3. Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
   4. Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7: Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8: Geheimhouding
Logopedie Van Leeuwen – Parkzoom gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Dit betekent dat gegevens niet aan derden worden verstrekt behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook legt de praktijk een geheimhoudingsverplichting op aan externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • Je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven;
 • Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • Er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 • Wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9: Informatiebeveiliging
Logopedie Van Leeuwen – Parkzoom neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van je gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

 • Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen gehanteerd.
 • Er worden back ups gemaakt van de persoonsgegevens.
 • Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde en versleutelde verbindingen.

Artikel 10: Functionaris gegevensbescherming
Dit is qua omvang de praktijk niet van toepassing. Dit doet de logopedist zelf.

Artikel 11: Wijzigingen
De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. De logopedist zal je in dat geval via de website (LogopedieVanLeeuwen-Parkzoom.nl) informeren.

Artikel 12: Klachten
Hoewel de praktijk al het nodige doet om je privacy te borgen kan het zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop de gegevens worden verwerkt. Als je een klacht heeft kan je dit bespreken met de behandelaar. De praktijk is te bereiken op telefoonnummer 06 42 55 50 43 of per e-mail jantine@logopedievanleeuwen-parkzoom.nl.

Het staat je te allen tijde vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.